Profesjonelle ferdigheter

Profesjonelle ferdigheter

Hva betyr det å være profesjonell? Hvilke profesjonelle ferdigheter trenger profesjonelle yrkesutøvere? En profesjonell innehar en spesialisert kunnskap, ofte i tillegg til å ha tatt et studium eller en utdanning som har forberedt dem til den stillingen de har.

I tillegg til evnene og kunnskapen som er nødvendig for hvert enkelt yrke, trenger profesjonelle et sett med ferdigheter som er nødvendige for at de skal kunne omgås og komme godt overens med de andre.

Fordi profesjonelle ferdigheter er et krav i alle yrker er det ikke alltid vanlig at de blir listet opp i jobbeskrivelser. Det er allikevel viktig at du er klar over disse kravene og viser frem hvordan du innehar disse profesjonelle ferdighetene.

En leksikondefinisjon av det å være profesjonell


Ordet profesjonell kommer fra profesjon og det latinske ordet professio, som brukes for å beskrive et lønnet yrke som kjennetegnes av en spesiell fagkompetanse. Profesjon er et yrke som man lever av eller er utdannet til å utøve (www.snl.no). Å opptre profesjonelt tar utgangspunkt i faglig kunnskap og praktiske ferdigheter, så vel som personlige egenskaper, verdier og holdninger.

En profesjonell er en person som opptrer med faglig kompetanse i et yrke. Profesjonell betyr yrkesmessig eller formell. Begrepet blir brukt om en person som har gjort noe til en levevei, for eksempel en idrettsutøver. En profesjonist er profesjonell, i motsetning til en amatør (www.snl.no).

Å kjenne sin kompetanse

Når du kjenner din egen kompetanse og bruker kunnskapene dine til beste for pasienten eller kunden, vil du oppleve både arbeidsglede og en følelse av mestring. Å være profesjonell må altså ses som en helhet der fokus ligger både på faglige kunnskaper og ferdigheter og på personlige egenskaper. Ved å stille spørsmål og reflektere over situasjoner du kommer opp i, kan du utvikle din personlige kompetanse og dine faglige kvalifikasjoner: Hva skjedde, hvorfor skjedde det, og hva kunne du eventuelt ha gjort annerledes?

Med en profesjon følger yrkesrolle og yrkesstolthet. Som f.eks helsesekretær vil du formes inn i en rolle og kultur knyttet til yrket, og vi sier at du får en yrkesidentitet.

Eksempler på softskills en profesjonell yrkesutøver kan ha

Viktige kjennetegn ved et yrke kan med et annet ord kalles nøkkelkvalifikasjoner. De er selve fundamentet for yrket. Verdens helseorganisasjon (WHO) ser på dette som livskompetanser. Denne nettsiden bruker stort sett betegnelsen soft skills.

Profesjonell kompetanse går også under navnet generell eller generisk kompetanse. Dette gir en definisjon vi kan bruke i tillegg til det som er nevnt tidligere: “Profesjonell kompetanse er den utenomfaglige kompetansen som er nyttig i et bredt spekter av arbeidsoppgaver og fagområder.”

Fra dette følger det at profesjonell kompetanse blant annet kommer til uttrykk i det som er felles på tvers av arbeidsoppgaver og fagområder: hvordan man arbeider med fag utover det fagspesifikke innholdet. Noe er praktisk kompetanse som det å beherske ulike typer skriveverktøy, noe dreier seg om relasjoner og menneskekunnskap og noe er nært knyttet til fagkunnskap.

Profesjonell kompetanse kan deles inn i disse fire hovedgruppene:
• Generell, vitenskapelig tenkning
• Samarbeid og kommunikasjon
• Personlig utvikling
Teknisk kompetanse

Problemløsning

Mye av arbeidet som handler om problemløsning foregår i å forstå hva som er de underliggende forholdene og hva utfordringene virkelig er, ikke symptomene til disse. Å ta seg av en kunde som har en klage kan bli vurdert som et problem som trenger å bli løst. Den tilsatte som behandler klagen burde undersøke og spørre hva som førte til at kunden klaget i utgangspunktet. Dersom grunnlaget for klagen kan bli utbedret eller fjernet, er problemet løst. Alle problemer har to elementer til felles. Det ene handler om mål, at en som har et problem ønsker å oppnå noe eller få til noe. Et mål kan deles i flere delmål. Det andre er hindringer, noe som kommer i veien for å oppnå målet. Å identifisere hva hindringene er, kan være viktig for å komme i gang med løsningen av problemet. Viktige problemløsningsferdigheter kan være kreativitet, innhente informasjon, teamarbeid, emosjonell intelligens, risikovurdering, beslutningstaking og valgkompetanse.

Kritisk tenking

En med ferdigheter innen kritisk tenking har evnen til å tenke klart og rasjonelt, og forstå de logiske sammenhengene mellom ideer. Gjennom tidene har kritisk tenking som tema blitt grundig debattert. Dette kan være noen viktige ferdigheter å mestre for å bli god på kritisk tenking: Analysere (avgrense og dele opp helheter i mindre deler for å undersøke deres natur, funksjon og relasjon), bruke vedtatte standarder (vurdere noe i forhold til etablerte personlige, profesjonelle eller sosiale regler eller kriterier), diskriminere (finne forskjeller og likheter mellom ting eller situasjoner og skille dem fra hverandre i kategorier på en nøyaktig måte), informasjonsinnhenting (lete etter bevis, fakta eller kunnskap ved å identifisere relevante kilder og samle inn objektive, subjektive, historiske eller oppdaterte data fra disse kildene), logisk resonnering (trekke konklusjoner eller slutninger som har støtte i eller er grunnet i bevis), forutsi (kunne si noe om en fremtidig plan og konsekvensene av den), omgjøre kunnskap (forandre eller konvertere tilstanden eller vilkårene, naturen, formen eller funksjonene til forskjellige konsepter i ulike sammenhenger)

Kommunikasjon

Hva du sier og hvordan du sier det til personene du er i kontakt med, har stor innvirkning på både ditt profesjonelle og personlige liv. Enten du er en leder, arbeidstaker eller hjemmeværende, vil kommunikasjonsferdigheter være en viktig del av det du gjør. Eksempler på kommunikasjonsferdigheter er lytting, non-verbal kommunikasjon slik som kroppsspråk, selvsikkerhet, respektfull holdning til andre, stille gode spørsmål og mer. Å kunne kommunisere på en selvsikker måte er spesielt viktig for profesjonelle

Ta beslutninger

Å kunne ta gode beslutninger kan være noe av det vanskeligste vi gjør i livet. Det er også en viktig ferdighet som kan få avgjørende innvirkning på livet vårt. Det finnes en rekke måter å tilnærme seg beslutningsprosessen og å vurdere risikoen i de forskjellige beslutningene vi står overfor. Å lære og utvikle gode beslutningsferdigheter er en livslang prosess. Å ta gode beslutninger er en av de viktigste profesjonelle ferdighetene. Den kan utvikles gjennom å observere, lære, erfare og praktisere. Å ta imot tilbakemeldinger utvikler også beslutningsferdighetene.

Kunne takle uro og stress

Viktig å kunne takle dette grunnet påvirkningen det har på både personer og arbeidsmiljø. Fysisk aktivitet, avslapningsteknikker, tenke positivt og organisere tiden bra kan være gode kilder til å takle uro og stress.

Tidsstyring

Sette mål og prioritere mellom mål, lage en arbeidsplan, lage lister, bruke tidsstyringsverktøy, organisere eget (og eventuelt andres) arbeid, kunne planlegge, koordinere ressurser og møte tidsfrister

Lederskap

Kunne kombinere mange ferdigheter for å kunne lede, motivere, inspirere og skape og utvikle nye ledere. Ferdigheter innen analyse, konfliktløsning, kreativitet og kreativ tenking, organisering

Personlige ferdigheter

Mellommenneskelige og personlige ferdigheter er de myke ferdighetene som gjør deg i stand til å arbeide godt med de du arbeider sammen med, ledere, klienter, kunder, forhandlere og andre personer du treffer på arbeidsplassen. Disse ferdighetene er også viktige for at du skal kunne drive profesjonell nettverksbygging og utvikle din egen karriere. Eksempler på disse ferdighetene kan være karriereplanlegging, karriereutvikling, kompetanse, kreativ tenking, kritisk tenking, kle seg profesjonelt, emosjonell intelligens, ha klare grenser, etikk, ydmykhet, integritet, tålmodighet, rask i oppfatningen, utholdende, praktisk, resilient, respekt, kjenne seg selv, selvtillit, selvfølelse, selvledelse, selvpromoterende, selvregulerende, takle stress, stå imot gruppepress.

Snakke for en forsamling

Nesten alle yrker og jobber krever en eller annen form for å snakke for en forsamling, enten den er liten eller stor. Det er ikke sikkert at du skal gi lange presentasjoner på en daglig eller ukentlig basis, men i en eller annen sammenheng er det naturlig at du kommuniserer med andre. Det å snakke tydelig og kommunisere effektivt er en viktig ferdighet. Dermed er det også viktig å kunne noe om artikulasjon, hvordan kommunisere på en selvsikker måte, bruke et digitalt presentasjonsprogram, hvordan stemmen fungerer i rommet, motta kritikk og tilbakemeldinger, sosiale ferdigheter.

Teamarbeid

Alle profesjonelle må arbeide i team eller ulike grupper. Dette kan handle om at de holder på med et prosjekt, eller at en hjelper bedriften med å oppnå målene eller visjonen. Slik er det viktig at du har mellommenneskelige ferdigheter som setter deg i stand til å samhandle og fungere i samarbeid med andre. Effektiv og selvsikker kommunikasjon er viktig. Å være bevisst på at en arbeider sammen med andre frem mot et felles mål. Andre ferdigheter innen teamarbeid kan være konfliktløsning, relasjonsbygging, teambygging, gruppeledelse, delegering.

Fleksibilitet

Være tilpasningsdyktig og utvikle evnen til å takle forandringer i situasjon eller miljø på en effektiv måte. Det er viktig at du kan forstå forskjellige perspektiver og tilpasse arbeidet og bidraget ditt til bedriften ettersom forandringer skjer. Noen slike ferdigheter kan være at du er i stand til å forandre mening eller tenke nytt, analysere, kontrollere ulike emosjoner, tålmodighet, oppfatningsevne, problemløsning

Å bruke fagkompetansen

Som profesjonell yrkesutøver stilles det høye krav til fagkunnskapene dine, og i kombinasjon med personlige egenskaper og erfaringer utøver du en profesjon og innehar en kompetanse.

Når du er ferdig utdannet, må du holde fagkunnskapen ved like og følge med på den faglige utviklingen av yrket ditt. Det kan du blant annet gjøre gjennom å gå på fagkurs og lese faglitteratur. Det er også viktig å følge med på ny forskning innenfor feltet og delta i faglige diskusjoner med kolleger.

Kjenne eget kompetanseområde: ordet kompetanse kommer av det latinske ordet competentia, som betyr å kunne noe. Det brukes ofte når vi beskriver arbeidsoppgaver for et yrke. Fagkompetansen må ses sammen med hvilke krav som stilles til arbeidsoppgavene som skal utføres.

I det å være profesjonell ligger også evnen til å markere en klar grense mellom arbeid og privatliv. Du skal være profesjonell, og du kan være personlig i noen sammenhenger, men ikke privat.

Profesjonelle ferdigheter – oppsummerende punkter

Om du ønsker å lykkes innenfor et felt, er det å være profesjonell viktig. Å være profesjonell innebærer at du har mer enn spesialisert kompetanse eller at du kler deg korrekt for den gitte situasjonen. Det innebærer også at du:
• Kommer tidsnok til møter, har med deg noe til å ta notater med og at du tar aktivt del.
• Er engasjert i problemløsningsdiskusjoner og prosjektplanlegging.
• Holder kompetansen og ferdighetene dine oppdaterte. Livslang læring blir mer og mer avgjørende i en verden der utviklingen går med stadig økende fart.
• Er ærlig og behandler kolleger, klienter og studenter med integritet.
• Alltid er kompetent og til å stole på ved at du produserer arbeid av høy kvalitet og holder tidsfrister.
• Spør etter hjelp eller input fra andre dersom det er nødvendig.
• Holder det du lover i forhold til forpliktelsene dine og er til å stole på i ord og handlinger
• Benytter deg av tidsstyrings- og planleggingsferdigheter på en daglig basis
• Viser en høy grad av emosjonell intelligens ved å kommunisere tydelig, lytte aktivt og forstå andre sine emosjonelle behov.