Valgkompetanse

karrierelæring & livsmestring

No matter what the situation, remind yourself: I have a choice.
-Deepak Chopra

I am who I am today because of the choices I made yesterday.
-Eleanor Roosevelt

May your choices reflect your hopes, not your fears.
– Nelson Mandela

ARBEIDSGIVERE SER ETTER FORSKJELLIGE EGENSKAPER HOS PERSONENE DE VIL ANSETTE.

Valgkompetanse og evne til å ta beslutninger blir verdsatt av de fleste bedrifter i veldig forskjellige stillinger.

Generelt sett har søkere en fordel over andre dersom de er i stand til å identifisere alle tilgjengelige muligheter og sammenligne dem ut fra for eksempel kostnad, effektivitet eller andre viktige variabler.

Ulike tilnærminger til beslutningene

Organisasjonskulturen og lederstilen avgjør sammen hvilken prosess som velges for å ta beslutninger inad i en bedrift.

Alle eller gruppen?

Noen bedrifter bruker kanskje demokratisk enighet som utgangspunkt for å ta beslutningene, mens andre lar en leder eller en ledergruppe ta alle de store valgene og beslutningene som er viktige for bedriften.

Sentralisert eller konsensus?

Mange organisasjoner bruker en blanding av sentraliserte og konsensusbaserte beslutningsmetoder. Hvordan hver enkelt individuelle ansatt deltar i beslutningsprosessen avhenger av hans eller hennes posisjon i bedriften.

Når du skal søke på jobb.

Når du forbereder deg til å søke på en gitt stilling, er det viktig at du leser arbeidsbeskrivelsen omhyggelig og undersøker bedriften grundig slik at du kan få en forståelse for hvilke beslutningstakingsferdigheter bedriften er på jakt etter. Ved å gjøre dette kan du fremheve de ønskede ferdighetene i søknaden din.

Hovedsteg i beslutningsprosessen

I løpet av en beslutningsprosess vil det være mange stadier som kan være nødvendige for å nå frem til en beslutning som er gjennomtenkt og til å leve med for alle parter. Disse stadiene kan godt være til stede i de tilfellene der du selv skal ta viktige valg eller beslutninger som får konsekvenser avgrenset til deg og dine nærmeste.

1

Hva er problemet?

Klargjør eller definer hva som er problemet, utfordringen eller muligheten. Det er viktig at det riktige problemet blir løst.

2

Finn informasjon

Samle sammen og systematiser data og informasjon du trenger for å løse problemet eller ta beslutningen.

3

Kreativitet

Bruk kreativitet og initiativ for å skape en rekke alternative løsninger eller svar. Med et stort antall alternativer er sjansen for å finne en god løsning større enn om du bare har en eller noen få.

4

Fordeler og ulemper

Evaluer kostnader og fordeler, eller fordeler og bakdeler, i forhold til hver valgmulighet.

5

Valgmuligheter

Lag en kort liste over de beste valgmulighetene.

6

Beslutning

Ta en beslutning, velg en løsning eller et svar.

7

Gjennomfør

Gjennomfør den beslutningen du har bestemt deg for.

8

Juster kursen

Vurder hvordan den valgte løsningen fungerer og juster den valgte kursen der det er nødvendig.

9

Evaluer og lær av prosessen

Evaluer hva som gikk bra og hva som ikke gikk så bra i etterkant. Lær av evalueringen og gjennomfør en forbedret beslutningsprosess neste gang du trenger det. Les mer om hvordan du kan ta en god beslutning i boken “En god beslutning” av Nils Tore Meland.

Fakta

er grunnlaget for alle sunne valg.


1. God dømmekraft er basert på objektiv vurdering av alle fakta

2. Alle sider og perspektiver må bli grundig vurdert og vektet.

3. Beslutninger må tas med en emosjonelt stabil tankegang

4. Ivareta behovene til alle involverte parter og personer.

5. Alle mulige valgmuligheter må vurderes.

6. Alle risikomomenter knyttet til beslutningen må vurderes.

Hvordan kan en finne ut
hva som er galt?

Brainstorm mange forskjellige alternativer
Gjennomfør en avstemming
Sammenlignende analyse
Uttalelser fra interesserte personer
Spør kunder
Utform en liste med forskjellige muligheter
Evaluer forskjellige muligheter
Sammenlign forskjellige personers styrker
Undersøk utfordringer rundt lovlighet eller logistikk
Sammenlign styrkene og svakhetene ved de forskjellige mulghetene som finnes
Analyser data fra fokusgrupper

Hva kan komme i veien?

På veien frem til å ta en god beslutning er det en del hindre som kan komme i veien for å ta den beste beslutningen.

1
Nåtidig forutintatthet

Dersom du går inn i en valgsituasjon med en oppfatning om hva som blir utfallet, kan dette hindre at bedre løsninger kan komme i stedet for det du har bestemt deg for i utgangspunktet.

2
Bekreftelses-fellen

Har du bestemt deg for noe, er det en kjent mekanisme at du er på jakt etter å få bekreftet at din beslutning var riktig. Dermed oppsøker du gjerne ikke informasjon som kan tale mot beslutningen du har tatt.

3
Negativitets-fellen

Som mennesker er vi gjerne negative til informasjon eller meninger som taler mot det vi ønsker. Selv om vi er uenige kan det være viktig å være lyttende selv til informasjon du i utgangspunktet er uenig i eller som ikke passer med ditt standpunkt.

4
Det kjente foretrekkes

Veldig ofte er det lettere å bestemme seg for noe som en har erfaring med fra tidligere. Ut fra oppfatninen om at en vet hva en har, men ikke hva en får, er det nok mange som velger å holde seg på samme spor siden det kjennes trygt ut,

5
Tapsaversjon

I valgsituasjoner er dette en mekanisme som gjør at vi unngår å velge utradisjonelt eller risikofylt. Tapsaversjon kan være positivt der det er høy risiko knyttet til valget. I situasjoner der risikoen er lav, kan dette hindre at den beste beslutningen blir tatt.

6
Rask logikk versus sein logikk

Hjernen vår liker veldig godt å ha kommet frem til en beslutning. Det kan derfor virke positivt å gå for de raske løsningnene og få en avklaring. I tilfeller der valget har stor betydning enten økonomisk eller for livssituasjonen, kan det være avgjørende å bruke god tid før en bestemmer seg.

7
Analyse paralyse

I situasjoner der en har to valg, er det ofte ikke avgjørende vanskelig å ta et valg. Andre situasjoner har et utall variabler og utfall som må vurderes. I slike tilfeller kan en mekanisme rett og slett bli at en ikke greier å gjennomføre valget, og må komme tilbake til beslutningen gjentatte ganger.

8
Det populære mot det individuelle

Å ta et valg basert helt og holdent på egne sammenstillinger av fakta og vurdert ut fra hva som vil bli den beste løsningen for en selv kan være utfordrende. Spesielt utfordrende kan det være når valget er et annet enn det flertallet eller venner foretar. Allikevel er det viktig å vite at valgene en tar er en ansvarlig for på egen hånd.

Fem måter å forbedre dømmekraften og ta bedre beslutninger

1. Minn deg selv på de gangene da dømmekraften din fungerte bra.

2. Unngå å tvile etter at du har tatt en beslutning.

3. Øv på de små tingene.

4. Aldri vurder noen negativt for at du skal kunne føle deg bedre.

5. Mekle og forhandle for å komme frem til bedre løsninger.