Konfliktledelse

karrierelæring & livsmestring

Konflikter er en normal og vanlig del av ethvert sunt forhold.

 Enten forholdet er av personlig eller profesjonell art, er det ikke å forvente at en kan være enig om alt hele tiden. Det viktigste da er å ikke unngå konflikten, men lære å løse den på en god måte. Behandlet på en dårlig måte kan konflikter føre til at relasjonene blir dårlige eller opphører. Behandlet på en respektfull og positiv måte kan konflikten gi mulighet til å forsterke båndet mellom mennesker. Uansett hva som er kilden til konflikten, kan det være viktig å lære ferdigheter innen konfliktledelse og konfliktløsning for å styrke både profesjonelle og personlige relasjoner.

En konflikt

er mer enn en uenighet


Det er en situasjon der en eller begge sider oppfatter at det ligger en trussel i situasjonen. Dette kan være en trussel som enten er reell eller følt.

Konflikter skapes av ting en er uenig om eller ser forskjellig på, både store og små saker. Det skjer når personer er uenige i forhold til egne verdier, motivasjoner, oppfatninger, ideer eller behov. Av og til kan disse uenighetene oppleves som trivielle, men når en konflikt utløser sterke følelser er det ofte grunnet i et sterkt behov for å føle seg trygg, respektert og verdsatt.

Konflikter fortsetter å vokse dersom de blir ignorert.

 Fordi konflikter inneholder oppfattede trusler mot vårt velbefinnende og vår overlevelse, blir de ved oss til vi går ansikt til ansikt med dem og finner en løsning.

Vi responderer

på en konflikt ut fra hvordan vi oppfatter situasjonen


Dette er ikke nødvendigvis ut fra en objektiv vurdering av fakta som ligger til grunn. Oppfatningene våre er påvirket av livserfaringene våre, kulturen, verdiene og hva vi tror på.

Konflikter setter i gang sterke følelser. Er du ikke komfortabel med følelsene og emosjonene dine eller er i stand til å takle dem når det foregår mye og du er stresset, vil du ikke være i stand til å løse konflikter på en god måte.

Konflikter er en mulighet for vekst.

Når du er i stand til å løse konflikter i en relasjon, bygger det tillit. Du kan føle deg sikker på at relasjonene og forholdene dine kan overleve utfordringer og uenigheter

Tre typer konflikter

Vi kan si at det i hovedsak er tre typer konflikter vi kan komme opp i:

Personlige konflikter

Personlige eller relasjonelle konflikter handler vanligvis om identitet og selvbilde, eller viktige sider ved et forhold, slik som lojalitet, tillitsbrudd, opplevd svik eller mangel på respekt.Instrumentelle konflikter

Instrumentelle konflikter dreier seg om mål, strukturer, prosedyrer og midler. Dette er ganske håndfast og strukturelt innenfor organisasjonen eller for individene det gjelder. Interessekonflikter

Interessekonflikter forholder seg til hvordan en fordeler midlene for å oppnå forskjellige mål. Dette kan handle om tid, penger, rom og bemanning. De kan også handle om faktorer relatert til disse, slik som relativ viktighet, eller kunnskap og ekspertise.

Hvordan løse konflikter på en god måte?

Måten du løser konflikter på kan avhenge av hvordan du forholder deg til disse fire områdene

Hvordan du takler stress

Takle stress raskt samtidig som du holder deg oppmerksom og rolig. Ved å holde deg rolig kan du på en bedre og mer nøyaktig måte lese og tolke verbal og nonverbal kommunikasjon.

Kontrollere følelser og oppførsel

Når du kontrollerer følelsene og emosjonene dine, kan du kommunisere hva du har behov for uten å true, skremme eller ønske å straffe andre.

Lytt og vær oppmerksom

Vær oppmerksom på følelsene som blir uttrykt i tillegg til hva som blir sagt verbalt.Vis respekt
 

Vær bevisst på og respektfull i forhold til uenigheter. Ved å unngå respektløse ord og handlinger, kan du stort sett alltid løse en konflikt raskere. 

Tips for å gripe tak i og løse en konflikt

Du kan sikre at prosessen med å gripe tak i og løse konflikten blir så positiv som mulig ved å holde deg innenfor disse retningslinjene:

Lytt etter hva som blir følt like mye som etter hva som blir sagt. Når du virkelig lytter, kobler du deg sterkere og dypere til både dine egne og andres behov og emosjoner. Å lytte styrker og letter informasjonsflyten og gjør det lettere for andre å høre hva du sier når det er din tur til å snakke.

Gjør konfliktløsning til det som blir prioritert, heller enn å vinne eller å få rett. Opprettholde og styrke forholdet heller enn å vinne krangelen burde være første prioritet. Vis respekt for den andre personen og de synspunktene som kommer frem.

Fokuser på nåtiden. Dersom du holder fast på og bærer på nag basert på tidligere konflikter, vil evnen til å se realitetene i den nåværende situasjonen bli svekket. Heller enn å se på fortiden og finne ut hvem som har skylden, se på nåsituasjonen og finn ut hva som kan gjøres for å løse problemet. 

Velg kampene dine. Konflikter kan være energitappende, så det er viktig å vurdere om den gjeldende saken virkelig er verdt tiden og energien din. Kanskje du ikke ønsker å gi slipp på en parkeringsplass dersom du har kjørt rundt i mer enn 15 minutter på jakt etter en, men om det er en hel rekke tomme plasser er det ikke verdt å argumentere over en enkelt plass.

Vær villig til å tilgi. Å løse en konflikt er umulig dersom du er uvillig eller ute av stand til å tilgi andre. Løsningen ligger i å gi slipp på trangen til å straffe andre eller gjøre gjengjeld. Dette fører reelt sett bare til opprettholdelse eller forverring av situasjonen.

Vit når du skal la noe fare. Dersom dere ikke kan finne frem til en enighet, kan dere være enige om å være uenige. Det tar to personer for å holde en konflikt gående. Fører ikke konflikten noe sted, kan det være til det beste å velge å koble seg fra og bevege seg videre. (https://www.helpguide.org/articles/relationships-communication/conflict-resolution-skills.htm)

Det er vanskelig å unngå konflikter helt, både på arbeidsplassen og ellers i livet.

Det ligger i vår natur å ikke ville være enig hele tiden. Å eliminere konflikter ville medføre helt egne utfordringer. Der ville ikke være noen form for meningsforskjeller, og det ville vært vanskelig for oss å oppfatte og korrigere dårlige planer og retningslinjer.

Dårlig kommuni-kasjon eller mellom-menneskelige spenninger

kan fort medføre at meningsforskjeller vokser til å bli større konflikter. Dersom konflikter får lov til å vokse og utvikle seg vil det med stor sannsynlighet medføre dårligere produktivitet og ha negative konsekvenser for motivasjonen på arbeidsplassen. Derfor er det viktig med tilsatte som har ferdighetene som skal til for å løse konflikter. (thebalancecareer.com)

Konflikt som den største naturlige ressursen vi har

Charles Irvine snakker i denne filmen om sin erfaring med knofliktledelse og hvordan konflikter kan brukes som en positiv kraft både i det private og profesjonelle livet. Han snakker om hvordan vi kan forandre synet på konflikter fra noe som er negativt og bør unngås, til noe som er en naturlig og ofte ubrukt positiv ressurs.

Å forstå konflikter kan hjelpe oss med å forstå livene våre

Robin Funsten utfordrer oss i denne filmen til å se på de uunngåelige konfliktene som oppstår i livene våre som muligheter som kan medføre positive og langsiktige forandringer. Hun sier at det ofte er tre årsaker til konflikter: ressursmangel, behov som ikke blir møtt og forskjellige verdisyn. Løsningen på en konflikt kan ligge i at en går inn i konflikten med en intensjon om å finne en balanse mellom emosjoner, logikk og empati. 

Skjønnheten i konflikter

Clair Canfield snakker om sine egne erfaringer om å bytte perspektiv på hvordan en oppfatter konflikter. Han sier at konflikter er om mye mer enn det som er på overflaten. Canfield ønsker at vi forandrer synet vårt på konflikter, hvordan vi tenker og føler om konfliktsituasjoner. Han sier at konflikter holder opp et speil som viser våre dypeste behov og våre høyeste håp. De er en dør som kan åpne seg mot muligheter og som kan skape forandringene vi ønsker oss i livet. Canfield sier at det er vanlig å føle seg låst når vi opplever en konflikt, men der er en vei ut.

Å finne selvsikkerhet i konflikter

Kwame Christian snakker i denne filmen om at konflikter kan være en vanskelig komponent i vår private og profesjonelle omgang med andre. Han sier at vi ofte bruker steinalderverktøy i møte med konflikter. De tre vanlige måtene responsene er å flykte, å kjempe eller å bli paralysert. Et alternativ til disse er å bruke en mer utviklet og moderne fremgangsmåte. Christian kaller dette for medfølende nysgjerrighet. I stedet for å bruke impulsene, kan en nærme seg konflikten på en bevisst og reflektert måte.